Wymiana pod?wietlenia lampy w oscyloskopie na LED Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
czwartek, 29 lipca 2010 10:32

oscyloskopO?wietlenie lampy oscyloskopu Leader 1021 zrealizowane by?o na 3 ?arwkach, ktre niestety z czasem przepali?y si?. Z braku odpowiednich ?arwek nale?a?o zamieni? je na inne ?rd?o ?wiat?a. Wybr pad? na bia?e diody LED o mocy oko?o 0,4W.

W pierwszej kolejno?ci przyst?piono do otwarcia urz?dzenia pami?taj?c oczywi?cie o wyj?ciu wtyczki zasilaj?cej. Jako, ?e oscyloskop zasilany jest napi?ciem sieciowym 230V istnieje ryzyko pora?enia pr?dem elektrycznym. Po otwarciu pokrywy wymontowany zosta? element z ?arwkami pod?wietlaj?cymi lamp? oscyloskopu oraz z potencjometrami do regulacji parametrw wizualnych plamki. ?arwki obudowane by?y metalowym odb?y?nikiem ukszta?towanym tak by ?wiat?o padaj?ce z ?arwek odbija?o si? i w wi?kszej cz??ci pada?o na kraw?d? lampy.

1517338199.JPG

1729140711.JPG

Na rysunku poni?ej pokazano przepalone ?arwki zainstalowane w oscyloskopie, nowe bia?e diody LED oraz p?ytk? drukowan?, na ktrej zamocowane by?y ?arwki. ?arwki zasilane by?y napi?ciem przemiennym o regulowanej warto?ci od 0V do 14V. Do zasilania LEDw niezb?dne by?o ?rd?o napi?cie sta?ego, dlatego zastosowano mostek prostowniczy oraz kondensator do stabilizacji napi?cia.

2951747735.JPG

Problem stanowi? dobr odpowiedniego rezystora ograniczaj?cego pr?d diod do 100mA. Pocz?tkowo diody mia?y by? po??czone rwnolegle co wymaga?o zastosowania rezystora o warto?ci oko?o 55? i mocy ponad 5W !. Z braku odpowiedniego rezystora zastosowano po??czenie szeregowe 3 diod LED co w rezultacie dawa?o mniejsze straty na rezystorze ograniczaj?cym pr?d diod. Dobrany rezystor powinien mie? warto?? 91? i moc oko?o 0,91W. Niestety nie uda?o si? znale?? odpowiednio mocnego rezystora wi?c zastosowano po??czenie rwnoleg?e 5 rezystorw o mocy 0,2W i rezystancji 470?.

281061110.JPG

W rezultacie otrzymano  rezystor o mocy 1W i rezystancji wypadkowej (obliczonej 94?) 97,4?.Na b??d pomiaru wp?ywaj? tutaj niedok?adno?? wykonania poszczeglnych rezystorw oraz rezystancja przewodw pomiarowych.

2787418009.JPG

Zastosowane diody LED charakteryzuj? si? bia?a zimn? barw? oraz szerokim k?tem ?wiecenia co znacznie polepszy?o efekt ko?cowy. Diody LED posiadaj? jednak wad? zwi?zan? z do?? kierunkowym strumieniem ?wietlnym w porwnaniu z ?arwkami. Z tego powodu nale?a?o zainstalowa? diody tak by ?wieci?y bezpo?rednio w stron? krawedzi lampy oscyloskopu. Do tego celu wykorzystano kawa?ki drutu by stworzy? stela? dla diod. Po??czenie szeregowe diod wymaga?o niewielkiej ingerencji w ?cie?ki zawarte na p?ytce drukowanej poniewa? by?a ona przygotowana pod po??czenie rwnoleg?e ?rde? ?wiat?a. Nale?a?o w dwch miejscach przerwa? ?cie?ki przecinaj?c je no?em tak by zapewni? po??czenie szeregowe trzech diod.

2458923303.JPG

Dla zapewnienia napi?cie sta?ego zasilaj?cego diody LED zastosowano mostek prostowniczy , a dla stabilizacji napi?cia wykorzystano kondensator o warto?ci 10?F.

3783583049.JPG

Ca?o?? po??cze? zosta?a dok?adnie zabezpieczona rurkami termokurczliwymi. Dla zabezpieczenia diod przez zwarciem o metalowy odb?y?nik przyklejono kawa?ki ta?my izolacyjnej tak by wyprowadzenia LEDw nie zwar?y si? dotykaj?c blaszki. W przypadku zastosowania diod LED nie potrzebne by?y w?a?ciwo?ci odbijaj?ce odb?y?nika, poniewa? diody LED ?wiec? kierunkowo.

1858343145.JPG

Efekt ko?cowy zaprezentowano na poni?szych rysunkach, na pierwszym z nich ekran nie pod?wietlony na kolejnym ekran z pod?wietleniem LED. Nale?y doda? ?e napi?cie zasilania diod jest regulowane przez potencjometr umieszczony z przodu obudowy z podpisem "ILLUM" co zapewnia p?ynna regulacj? nat??enia o?wietlenia.

(Niestety zaprezentowane zdj?cia nie oddaj? jako?ci o?wietlenia jakie uzyskano w rzeczywisto?ci. Z powodzeniem mo?na jednak przyzna?, ?e obecne pod?wietlenie znacznie przewy?sza poprzednie o md?ej ??tej barwie. Rwnie? intensywno?? pod?wietlenia jest znacznie lepsza w porwnaniu do poprzedniego rozwi?zania.)

2872376808.JPG

335823753.JPG

DataOdwiedzinKomentarze
Suma56230
Pt. 2310
Śr. 2110
Wt. 2010
Pn. 1940